top of page

Gwytnwch bywyd a lles cymdeithasol.

Cwnsela Cymer5 yw’r gyrchfan i unigolion sy’n ceisio gwasanaethau cwnsela yn Ynys Môn, Bangor, Gwynedd, Caernarfon, Llandudno, Rhyl, Wrecsam, Sir Ddinbych, Conwy, Llanrwst, Betws y Coed Caergybi, Llangefni, Porthaethwy, Y Fali, Benllechand & ardaloedd cyfagos.
 
Rydym yn cynnig amgylchedd diogel a chefnogol ar gyfer gwasanaethau cwnsela personol ac ar-lein i blant ac oedolion.
 
Gall ein cleientiaid fod yn dawel eu meddwl y byddant yn derbyn y gofal gorau posibl ac yn cael mynediad i le cyfforddus i weithio trwy eu problemau.

wellness, positive mental health

Am CYMER5
Yn CYMER5 (CYMERA 5), rydym yn darparu ymyrraeth cynnar lefel isel a fydd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth dros eu lles meddyliol a'u hiechyd meddwl. Gall hyn fod ar ffurf cefnogaeth 1:1 neu o fewn grŵp bychain. 

Mae CYMER5 wedi'i lleoli yng Ngogledd Cymru, yn cynnig cymorth iechyd meddwl i'r gymuned leol. Ein nod yw arfogi unigolion â'r sgiliau a'r offer sydd eu hangen arnynt i fyw bywydau hapusach a mwy bodlon.

'Mae wastad gobaith, hyd yn oed os yw'ch ymennydd yn dweud yn wahanol' 

 Meysydd arbenigol  

Nyrs Iechyd Meddwl Gofrestredig y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth
Therapydd Trawsnewid Cyflym
Therapydd Ymddygiad Gwybyddol - Therapydd Achrededig Lefel 5
Uwch Gofrestrydd yn ACCPH (ID Aelod) 1823
Cynghorydd iechyd a lles
Hyfforddwr Trwyddedig MHFA Cymru - Oedolion Oedolion Ieuenctid
Ymarferydd wedi'i hysbysu am drawma 
Aelod proffesiynol ACAMH  - Y Gymdeithas ar gyfer iechyd meddwl plant a'r glasoed 
Ymarferydd Lleihau Straen Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar

bottom of page